EKOGRAMOTNOST

Loga_bar.jpg

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy


Název projektu

CZ.04.3.07/3.1.00.1/0221   Vytvoření a hodnocení  programů pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému   rozvoji   v základních  a  středních   školách hlavního města Prahy  –  EKOGRAMOTNOST

Realizace projektu probíhala  od 1. 10. 2005  do 31. 12. 2007

 

Rozpočet projektu

·    schválen  ve výši    17 044 801,00 Kč

·    čerpán ve výši    13 043 302,12 Kč 

 

Příjemce

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy

 

Cíl projektu

Výchova k udržitelnému rozvoji a podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve 26 pražských školách (základní školy, gymnázia, SOŠ, VOŠ) prostřednictvím vyškolených koordinátorů EVVO jednotlivých škol, kteří budou dále působit na učitele ostatních předmětů a žáky školy. Důraz byl kladen na integraci výuky a mezipředmětové vztahy. V projektu  došlo k rozpracování postupů a zajištění předpokladů efektivního environmentálního vzdělávání v pilotních školách tak, aby získané zkušenosti mohly být dále využívány v zájmu přípravy mladé generace pro uplatňování principu udržitelného rozvoje v životě i ekonomických aktivitách. Jde zejména o poskytování odpovídajících znalostí i praktických dovedností, o rozvíjení schopnosti chápat souvislosti mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty, což jsou  důležité předpoklady pro uplatnění na trhu práce, pro rozvíjení podnikatelských aktivit i pro utváření občanských a profesních postojů ke skutečnosti.

Projekt  sledoval :

·    komplexní přístup vyžadující, aby se enviromentální vzdělávání stalo přirozenou součástí všech vzdělávacích oblastí

·    integrovaný přístup vyžadující zavádění netradičních průřezových učebních celků, vyučovacích metod, spolupráci pedagogů a koordinaci jejich aktivit

·    celotřídní a celoškolské aktivity zaměřené k prosazování potřebných dovedností a návyků, rozvíjení zájmu a styku s praxí a s okolním prostředím.

 

Cílová skupina

Vedoucí a pedagogičtí pracovníci pilotních základních škol, gymnázií, SOŠ i VOŠ a jejich prostřednictvím i žáci a studenti. Zásadní je úloha koordinátorů EVVO na jednotlivých školách, kteří byli proškoleni a získali příslušné akreditované osvědčení.

 

Seznam škol zapojených do projektu

Seznam škol zapojených do projektu (příloha ke stažení)

 

Partneři projektu

Klub ekologické výchovy o. s. (KEVhttp://kev.ecn.cz/esf/

·    profesní občanské sdružení, které sdružuje pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu (individuální členství) i školy a další instituce a organizace (kolektivní členství) zajímající se o environmentální vzdělávání a výchovu. Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO - rozvíjí komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta   http://www.pedf.cuni.cz/

Pedagogická fakulta v Praze  je jednou z šestnácti fakult Univerzity Karlovy. Připravuje  učitele pro všechny typy a stupně škol,  odborníky a vědecké pracovníky v pedagogice, edukativní psychologii a didaktice.

 

Počet podpořených osob

Do projektu bylo zapojeno 26 pražských škol. Vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí a dalších aktivit se zúčastnilo 1 164 pedagogických pracovníků a 1351 žáků. Projekt byl zakončen odbornou konferencí (150 účastníků), na které byly prezentovány výsledky projektu.

 

 

 

Vloženo: 1.7.2009 | Aktualizováno: 17.7.2009 | Jiří Indrák | Přečteno: 6881 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007