Vyhlášení konkursního řízení na pozici ředitele/ředitelky Mateřské školy Tyršovka v Praze 12

Rada městské části Praha 12

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace jako zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, IČO: 63109719, se sídlem: Lysinská 184/45, 143 00 Praha 4 – Modřany

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 9. 2018

Předpoklady:

· odborná kvalifikace podle ustanovení § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

· příslušná praxe podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) tohoto zákona,

· svéprávnost,

· bezúhonnost,

· zdravotní způsobilost.

Požadavky:

· organizační a řídící schopnosti,

· základní ekonomické znalosti,

· znalost problematiky školství a školských předpisů.

K přihlášce doložte:

· úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání,

· doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,

· strukturovaný profesní životopis,

· evaluaci cílů a záměrů ŠVP Mateřské školy Tyršovka v Praze 12 a podněty k jeho naplnění (maximálně 3 strany strojopisu),

· výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

· lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad městské části Praha 12, odbor školství, kultury a vzdělávání, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 12 nejpozději do uzávěrky dne 4. 6. 2018 do 12:00 hodin.

Obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT – KONKURS MŠ Tyršovka v Praze 12“

Případné dotazy na telefonu 244 028 309, Petr Sečkař - referent odboru školství, kultury a vzdělávání, e-mail: seckar.petr@praha12.cz.

Vloženo: 25.4.2018 | Pavel Dvořák | Přečteno: 264 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007