Ostatní školská zařízení

Zařízení školního stravování

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, ve školském zařízení a ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči. Zařízení školního stravování mohou kromě školního stravování zajišťovat závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a za úplatu stravovací služby i pro další osoby. Závodní stravování upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

Školská účelová zařízení

Školská účelová zařízení podle účelu, k němuž byla zřízena, napomáhají školám a školským zařízením při jejich činnosti, zajišťují materiálně technické služby, poradenské, informační nebo ekonomicko-administrativní služby, poskytují odborné, studijně pracovní, knihovnické a informační služby pro žáky, studenty, popřípadě zaměstnance, zajišťují praktické vyučování a výchovu mimo vyučování nebo vytvářejí podmínky pro praktické vyučování žáků a jejich zájmovou činnost.


Seznam školských zařízení na území hl. m. Prahy

Seznam školních jídelen, výdejen a vývařoven na území hl. m. Prahy
Seznam středisek praktického vyučování na území hl. m. Prahy
Seznam zařízení pro ústavní výchovu a ochrannou výchovu na území hl. m. Prahy
Seznam ostatních školských účelových zařízení na území hl. m. Prahy

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 21.11.2014 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 21948 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007