Termíny sběrů dat ve 3. čtvrtletí 2013 - bylo ukončeno

   

  SBĚR DAT BYL UKONČEN

   

  Sběr dat
  Rozpis výkazů a agend pro elektronický sběr dat s termínem předání od září do listopadu 2013

  Školám a školským zařízením zapsaným do rejstříku škol a školských zařízení vzniká povinnost předávat data níže uvedených výkazů podle § 28 odst. 5 školského zákona. Předávání dat dále upravuje vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 208/2009 Sb.

  Právnická osoba vykonávající činnost základní školy, střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy ve školním roce 2012/13 předává individuální údaje ze školní matriky. Povinnost vyplnit a odevzdat výkaz R 13-01 o ředitelství škol zůstává nedotčena.

  Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky zapsané do rejstříku škol a školských zařízení a právnické nebo fyzické osoby působící v oblasti jazykového vzdělávání, které nejsou zapsané do rejstříku „ostatní“, pokud organizují jednoleté jazykové kurzy s denní formou výuky, určené pro absolventy středních škol, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v tomto kurzu, a jsou uvedeny v příloze 1 vyhlášky MŠMT č. 322/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 252/2010 Sb., předkládají výkaz S 18-01 o jazykové škole, kde uvádějí pouze údaj o počtu žáků v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní formou vzdělávání.

  Současně proběhne sběr dat výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství (počínaje 2. čtvrtletím 2013) na základě novely vyhlášky č. 131/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob sběru dat, rozsah a struktura předávaných údajů se nemění.

   

  Označení Popis Podle
  stavu k 
   Termín předání Způsob předání  Další informace 

   P1-04
  Obrázek bez popisku

  výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1. - 3. čtvrtletí 2013

  30.9.2013

  15.10.2013

  elektronicky  + tisk

  odkaz na článek

   S 1 -01
  Obrázek bez popisku

  o mateřské škole

  30.9.2013

  10.10.2013 

  elektronicky  + tisk

  odkaz na článek

   M 3
  Obrázek bez popisku

  o základní škole
  (výstup ze školní matriky)

  30.9.2013

  15.10.2013 

  elektronicky + tisk

  odkaz na článek

   S 4-01
  Obrázek bez popisku

  o mateřské - základní škole při zdravotnickém zařízení

  30.9.2013

  10.10.2013 

  elektronicky  + tisk

  odkaz na článek

   S 4c-01
  Obrázek bez popisku

  o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní školy speciální

  30.9.2013

  10.10.2013

  elektronicky  + tisk

  odkaz na článek

   M 8
  Obrázek bez popisku

  o střední škole
  (výstup ze školní matriky)

  30.9.2013

  15.10.2013

  elektronicky + tisk

  odkaz na článek

   M 9
  Obrázek bez popisku

  o konzervatoři
  (výstup ze školní matriky)

  30.9.2013

  15.10.2013

  elektronicky + tisk

  odkaz na článek

  M 10
  Obrázek bez popisku
  o vyšší odborné škole
  (výstup ze školní matriky)

  30.9.2013

  15.10.2013

  elektronicky + tisk

  odkaz na článek

   R 13-01
  Obrázek bez popisku

  o ředitelství škol

  30.9.2013

  10.10.2013

  elektronicky  + tisk

  odkaz na článek

   S 18-01
  Obrázek bez popisku

  o jazykové škole

  30.9.2013

  10.10.2013

  elektronicky  + tisk

  odkaz na článek

   Z 23-01
  Obrázek bez popisku

  o pedagogicko - psychologické poradně

  30.9.2013

  10.10.2013

  elektronicky  + tisk

  odkaz na článek

   S 24-01
  Obrázek bez popisku

  o základní umělecké škole

  30.9.2013

  10.10.2013

  elektronicky  + tisk

  odkaz na článek

   Z 27-01
  Obrázek bez popisku

  o středisku praktického vyučování

  30.9.2013

  10.10.2013

  elektronicky  + tisk

  odkaz na článek

   Z 33-01
  Obrázek bez popisku

  o speciálně pedagogickém centru

  30.9.2013

  10.10.2013

  elektronicky  + tisk

  odkaz na článek

   Z 34-01
  Obrázek bez popisku

  o středisku výchovné péče

  30.9.2013

  10.10.2013

  elektronicky  + tisk

  odkaz na článek

   Z 2-01
  Obrázek bez popisku

  o školní družině - školním klubu

  31.10.2013

  11.11.2013

  elektronicky  + tisk

  odkaz na článek

   Z 14-01
  Obrázek bez popisku

  o zařízení pro výkon ustavní - ochranné výchovy

  31.10.2013

  11.11.2013

  elektronicky  + tisk

  odkaz na článek

   Z 15-01
  Obrázek bez popisku

  o činnosti střediska volného času

  31.10.2013

  11.11.2013

  elektronicky  + tisk

  odkaz na článek

   Z 17-01
  Obrázek bez popisku

  o činnosti zařízení školního stravování

  31.10.2013

  11.11.2013

  elektronicky  + tisk

  odkaz na článek

   Z 19-01
  Obrázek bez popisku

  o školském ubytovacím zařízení

  31.10.2013

  11.11.2013

  elektronicky  + tisk

  odkaz na článek

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   
   


   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   


  Tabulka ke stažení zde (pdf, 167kB)

  UPOZORNĚNÍ:

  • Výkaz R 22-01 o školní knihovně a výkaz S 26-01 o sportovní přípravě ve střední škole a o třídě zaměřené na výuku tělesné výchovy ve střední škole byl MŠMT zrušen.
  • Výkaz R 36-01 o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních se od roku 2010 neodevzdává (viz novela č. 208/2009 Sb. vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky). Údaje o úrazovosti nadále shromažďuje Česká školní inspekce.

  Kontakt na zpracovatele dle typu výkazu a termíny předání naleznete zde.

  Tištěné verze formulářů statistických výkazů (podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) doručte na adresu (mimo organizací zřízených MŠMT):

  MHMP
  odbor školství, mládeže a sportu
  oddělení sekretariátu
  Jungmannova 29/35
  111 21 Praha 1

  V případě opravy výkazu je nutné (v souladu s metodikou pro jejich vyplňování) celý výkaz opětovně vytisknout, orazítkovat a podepsat. Dále je nutné výkaz na prvním listu označit číslem opravy (OPRAVA č. 1…).

  Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

  Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat "Sběr dat regionální školství" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

  Dotazy související s internetovou aplikací "Matrika" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail matrika@msmt.cz.

  Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik:
  Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

  V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušeno nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Kontakt na zpracovatele dle typu výkazu naleznete zde. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.

  Aktuálně probíhající sběry dat:

  Ukončené sběry dat:

  • Sběr dat výkazu S1-01 o mateřské škole
  • Sběr dat výkazu M3 o základní škole (výstup ze školní matriky)
  • Sběr dat výkazu M8 o střední škole (výstup ze školní matriky)
  • Sběr dat výkazu M9 o konzervatoři (výstup ze školní matriky)
  • Sběr dat výkazu M10 o vyšší odborné škole (výstup ze školní matriky)
  • Sběr dat výkazu S4-01 o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení
  • Sběr dat výkazu S24-01 o základní umělecké škole
  • Sběr dat výkazu S4c-01 o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní školy speciální
  • Sběr dat výkazu Z23-01 o pedagogicko-psychologické poradně
  • Sběr dat výkazu Z27-01 o středisku praktického vyučování
  • Sběr dat výkazu Z33-01 o speciálně pedagogickém centru
  • Sběr dat výkazu R13-01 o ředitelství škol
  • Sběr dat výkazu Z34-01 o středisku výchovné péče
  • Sběr dat výkazu S18-01 o jazykové škole
  • Sběr dat výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1. - 3. čtvrtletí 2013
  • Sběr dat výkazu Z 19-01 o školském ubytovacím zařízení
  • Sběr dat výkazu Z 15-01 o činnosti střediska volného času
  • Sběr dat výkazu Z 14-01 o zařízení pro výkon ustavní-ochranné výchovy
  • Sběr dat výkazu Z 2-01 o školní družině - školním klub
  • Sběr dat výkazu Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování


  - Data výkazu P 1-04 předává organizace vždy nejpozději do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období (tj. do 15.4.2013, 15.7.2013, 15.10.2013 a 15.1.2014).
  - Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) do MŠMT.
  - Školy zřizované církví, krajem a školy soukromé odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství krajského úřadu, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
  - Školy zřizované obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
  - Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně do MŠMT.
  - Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady.


  Důležité dokumenty:

  • Vyhláška č. 364/2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky (pdf, 169kB)

  Důležité odkazy:

  Poznámka:

  Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

  zdroj: MŠMT

  Elektronický sběr dat

   

   

   

   

  Vloženo: 3.8.2012 | Aktualizováno: 17.12.2013 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 5840 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007