Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami


  Uznávání zahraničního vzdělání

   Procedure of the recognition of foreign education - in english

  ZÁKLADNÍ INFORMACE

  Odbor školství, mládeže a sportu MHMP vydává na základě § 108 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) v České republice.

  • Osvědčení o uznání rovnocennosti

  Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydá odbor školství, mládeže a sportu MHMP v případech, kdy je Česká republika vázána mezinárodní smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se zemí, kde je zahraniční škola zřízena a uznána. Odbor školství, mládeže a sportu MHMP rozhoduje o uznání rovnocennosti na základě žádosti obsahující v příloze:

  *   originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie přeložené českým soudním tlumočníkem,
  *   originál dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia) nebo jeho úředně ověřené kopie přeložené českým soudním tlumočníkem, 
  *   doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč,
  *   doklad o místě pobytu v ČR (např. kopie identifikační karty, nájemní smlouva atd.),
  *   plná moc pro zastupování žadatele (jedná se zejména o zastupování osob mladších 18 let
      – plnou moc podepisuje zákonný zástupce nezletilého či osoba, která se nechává zastupovat).

  -    Přehled mezinárodních smluv:
  http://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index$45924.html

  -    Smlouva mezi vládou České republiky a Slovenské republiky:
  -    Dle  Sdělení ministerstva zahraničních věcí ČR č. 23/2015 Sb., byla dne 28. listopadu 2013 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice.
  -    Podle čl. 10 shora uvedené smlouvy „Doklady o vzdělání podle čl. 3 až 7 této Smlouvy vydané ve státě jedné smluvní strany se pro účely podle této Smlouvy na území státu druhé smluvní strany uznávají za rovnocenné bez dalšího úředního postupu.".

  • Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení („nostrifikace“)

  Pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR, odbor školství, mládeže a sportu MHMP rozhoduje o nostrifikaci na základě žádosti obsahující v příloze:

  *   legalizovaný originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie přeložené českým soudním tlumočníkem,
  *   legalizovaný originál dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia) nebo jeho úředně ověřené kopie přeložené českým soudním tlumočníkem,
  *   doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč,
  *   doklad o místě pobytu v ČR (např. kopie identifikační karty, nájemní smlouva atd.),
  *   plná moc pro zastupování žadatele (jedná se zejména o zastupování osob mladších 18 let – plnou moc podepisuje zákonný zástupce nezletilého či osoba, která se nechává zastupovat).

  -    Legalizace dokladů o dosaženém vzdělání:
  V případě, že mezinárodní smlouva nestanoví jinak, pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola, která vysvědčení vydala, popřípadě notářem na území takového státu, a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

  -    Legalizace dokladů o dosaženém vzdělání není nutná,
  pokud má stát, ve kterém zahraniční vysvědčení bylo vydáno, uzavřenu dohodu o právní pomoci s ČR.

  -    Přehled mezinárodních smluv:
  http://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index$45924.html

  -    Nostrifikační zkouška:
  V případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel nepředloží úplné podklady, ze kterých je patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů, odbor školství, mládeže a sportu MHMP nařídí nostrifikační zkoušku, jejíž úspěšné složení je předpokladem pro vydání rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikaci).

  Žadatel okamžikem podání žádosti o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s případným poskytnutím svých osobních údajů určené škole k zajištění nostrifikační zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

  KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

  • osoba (žadatel), která žádá o uznání rovnocennosti svého zahraničního vzdělání
  • zákonný nebo zplnomocněný zástupce žadatele

  ZPŮSOB ŘEŠENÍ

  Žádost se podává k vyřízení v podatelně MHMP Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1 – přízemí Škodova paláce nebo v podatelně MHMP Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1.

  KDE LZE ŘEŠIT

  Magistrát hlavního města Prahy
  odbor školství, mládeže a sportu
  Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

   

  Pověřené osoby:

  • Mgr. Martin Fučík, č. dveří: 628, tel.: 236 005 214
  • Mgr. Daniela Kulhavá, č. dveří: 628, tel.: 236 005 235
  • Bc. Lenka Kálalová, č. dveří: 628, tel.: 236 005 240 

  Návštěvní hodiny MHMP:

  • pondělí: 12.00 – 17.00 hod.

  • středa:    8.00 – 18.00 hod.

  Úřední hodiny podatelny MHMP :

  • Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
       o  pondělí – čtvrtek: 7.45 – 18.00. hod.
       o  pátek:    7.45 – 16.00. hod.
  • Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
       o  pondělí – čtvrtek: 8.00 – 18.00. hod.
       o  pátek:    8.00 – 16.00. hod.

  DOKLADY

  viz Osvědčení o uznání rovnocennosti
  viz Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (dále jen „nostrifikace“)

  POPLATKY A LHŮTY

  Poplatky
  • správní poplatek za přijetí žádosti ve výši 1000,- Kč je nutné zaplatit v pokladně MHMP, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
  Lhůty
  • řeší se do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů

  FORMULÁŘE

  • formulář ke stažení zde

  PRÁVNÍ ÚPRAVA

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
  • vyhláška MŠMT ČR č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami,
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění;

   

  UPŘESNĚNÍ A POZNÁMKY

  Pokud má stát, ve kterém zahraniční vysvědčení bylo vydáno, uzavřenu dohodu o právní pomoci s ČR, legalizace dokladů o vzdělání není nutná.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vloženo: 1.9.2011 | Aktualizováno: 21.11.2019 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 43432 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007